ข้อดีของเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป

             

 

                

 

 

 

                1. ด้านคุณภาพ                  1.1 ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการหล่อในที่


                  1.2 สามารถเป็นแนวอ้างอิงในการก่ออิฐ จึงช่วยให้ผนังก่อไม่ล้มดิ่ง


                  1.3 ติดตั้งก่อนงานก่ออิฐ จึงช่วยลดการพังของผนังก่อในขณะกำลังก่ออิฐเนื่องจากแรงลม หรือ การชนของคนฯลฯ       

                  ในขณะที่ผนังยังไม่ได้เท  เสาเอ็นหล่อในที่ 

             

 

                2. ด้านเวลา

 


                  2.1 ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน


                  2.2 สามารถติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปล่วงหน้าก่อนการก่ออิฐได้


                  2.3 สามารถก่ออิฐได้เลยหลังติดตั้งเสร็จ


                  2.4 สามารถก่ออิฐได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นระยะการหล่อเสาเอ็นในที่


                  2.5 สามารถฉาบผนังได้เลย หลังจากก่ออิฐเสร็จ โดยไม่ต้องรออายุคอนกรีตเหมือนการหล่อในที่


                  2.6 สามารถใช้กับผนังก่ออิฐได้หลายชนิด เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก


                  2.7 ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานผนังก่ออิฐ


                  2.8 ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้ควบคุมงาน

 

               3. ด้านค่าใช้จ่าย                  3.1 ราคาเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูปถูกกว่าการหล่อเสาเอ็นในที่


                  3.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานเสาเอ็น-ทับหลังได้ ไม่ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ


                  3.3 ใช้แรงงานในการติดตั้งน้อย


                  3.4 ขนย้ายได้รวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการขน หิน, ปูน, ทราย และกระบะผสมไปหน้างาน


                  3.5 จัดเก็บและดูแลรักษาง่าย


                  3.6 ลดค่าใช้จ่ายในการขนขยะจากการปฏิบัติงาน เช่น เศษคอนกรีต เศษไม้แบบ  เป็นต้น


                  3.7 ลดต้นทุนในทางอ้อม คือ ลดแรงงาน ลดจำนวนที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ฯลฯ