ข้อดีของเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป


1. ด้านคุณภาพ
1.1 ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการหล่อในที่
1.2 สามารถเป็นแนวอ้างอิงในการก่ออิฐ จึงช่วยให้ผนังก่อไม่ล้มดิ่ง
1.3 ติดตั้งก่อนงานก่ออิฐ จึงช่วยลดการพังของผนังก่อในขณะกำลังก่ออิฐ เนื่องจากแรงลม หรือการชนของคนฯลฯ ในขณะที่ผนังยังไม่ได้เทเสาเอ็นหล่อในที่

2. ด้านเวลา
2.1 ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน
2.2 สามารถติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปล่วงหน้าก่อนการก่ออิฐได้
2.3 สามารถก่ออิฐได้เลยหลังติดตั้งเสร็จ
2.4 สามารถก่ออิฐได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นระยะการหล่อเสาเอ็นในที่
2.5 สามารถฉาบผนังได้เลย หลังจากก่ออิฐเสร็จ โดยไม่ต้องรออายุคอนกรีต เหมือน การหล่อในที่
2.6 สามารถไช้กับผนังก่ออิฐได้หลายชนิด เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก
2.7 ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานผนังก่ออิฐ
2.8 ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้ควบคุมงาน

3. ด้านค่าใช้จ่าย                                        
3.1 ราคาเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูปถูกกว่าการหล่อเสาเอ็นในที่
3.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานเสาเอ็น-ทับหลังได้ ไม่ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ
3.3 ใช้แรงงานในการติดตั้งน้อย
3.4 ขนย้ายได้รวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการขน หิน, ปูน, ทราย และกระบะผสม ไปหน้างาน
3.5 จัดเก็บและดูแลรักษาง่าย
3.6 ลดค่าใช้จ่ายในการขนขยะจากการปฏิบัติงาน เช่น เศษคอนกรีต เศษไม้แบบ เป็นต้น
3.7 ลดต้นทุนในทางอ้อม คือ ลดแรงงาน ลดจำนวนที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ฯลฯ